Intézmény bemutatása

Az Autista Segítő Központot 1999-ben alapították. Az intézmény fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. Intézményünk Magyarországon, egyedülálló módon több tagintézmény együttes, egymásra építő munkájával valósítja meg az autizmussal élő gyermekek és fiatalok, illetve az őket nevelő családok komplex megsegítését. Jelenleg közel 45 családnak segítünk azzal, hogy autista családtagjának az oktatását, bentlakásos gondozását, lakóotthoni ellátását megoldjuk.

Angyalokkal Játszó című dalhoz tartozó klipet az ASK-ban forgatták. A szöveget Hajdú Zsuzsanna és Fekete Timi írta, a zenét pedig Schrott Péter szerezte.

Az Autista Segítő Központ a következő tagintézményekből áll:

  1. ASK Általános Iskola
  2. ASK Fogyatékos Személyek Otthona
  3. ASK Fogyatékos Személyek Gondozóháza
  4. ASK Lakóotthon
  5. Ferences Rendi Autista Segítő Központ Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat
  6. Pedagógiai Program
  7. Ferences Rendi Autista Segítő Központ Általános Iskola Házirend

1. ASK Általános Iskola

Az ASK Általános Iskolában (3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.) a 2012/2013-as tanévben, 4 osztályban, nyolc évfolyamon folyik a tanítás. Az egyes osztályokban differenciáltan, kis csoportokban, legfeljebb 7-7 fő részvételével, illetve egyéni fejlesztések keretében történik a fejlesztő munka. Az ASK Általános Iskolában az oktató-nevelő munkahelyi tanterv alapján történik. Minden tanév szeptemberében a gyermekeket felmérjük, majd a felmérés eredménye, és az előző években írt fejlesztési tervek figyelembe vételével az osztályfőnökök háromhavi fejlesztési tervet írnak minden tanuló számára, amit az időszak végén írásban értékelnek. E tervek természetesen hozzáférhetőek a szülők számára, ideális esetben a család és a pedagógusok rendszeresen konzultálnak a gyermek fejlődéséről. Félévkor és tanév végén minden gyermek számára részletes szöveges értékelést adunk a gyermek által elért eredményekről. A fejlesztő munka során kiemelt figyelmet fordítunk az autizmus által érintett területek, így a társas viselkedés, a szociális készségek, a kognitív készségek, az önellátás, az önállóság fejlesztésére, a későbbi, felnőttkori munkára felkészítésre, a szabadidős tevékenységek kialakítására, valamint az esetlegesen megjelenő viselkedésproblémák kezelése. Fontosnak tartjuk a testi egészség megóvását, az erőnlét, az állóképesség, és az ügyesség egyénre szabott fejlesztését. Lényeges szempont az oktatás során, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában töltött idő alatt. A legáltalánosabb, távlati célunk az egyéni képességek és fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. Egy osztályba, illetve egy csoportba kerülhetnek a hasonló életkorú, hasonló intellektuális készségekkel rendelkező gyermekek, akik az autizmus spektrum egymáshoz közeli pontjain helyezkednek el. Fontos szempont az osztályok kialakításánál, hogy a gyermekek ne zavarják egymást sajátos viselkedésükkel, szabadidős tevékenységeikkel. A törvényes működés érdekében a Köznevelési Törvény idevágó rendelkezéseit is be kell tartanunk.

Az Általános Iskolában használt eszközök:

Protetikus (segítő) környezet kialakítása

A protetikus környezet tele van „útjelző táblákkal” (ilyen a napirend, alaplapok, folyamatábrák, kommunikációs kártyák, szempont kártyák és egyéb vizuális eszközök), amelyek segítik az autizmussal élő személyeket, hogy könnyebben tudjanak tájékozódni térben és időben, könnyebben ki tudják választani az adott helyzetben a kívánt viselkedést (mikor szabad beszélni és mikor kell csendben lenni), és amely lehetővé teszi a funkcionális kommunikáció kialakítását.
A protetikus környezet részei elsősorban tárgyak, de az a szakember, aki jól átgondoltan a gyermek figyelmi funkcióihoz, beszédértéséhez igazítja kommunikációját, szintén része a segítő környezetnek. A segítő környezet kialakításánál az is fontos szempont, hogy melyek azok a tárgyak, ingerek, amiknek nem szabad jelen lenni. A protetikus környezet egy részét, pl. a gyermek a mobil napirendjét, a PECS könyvét magával viheti a „nem-protetikus környezetbe”.

A Tér strukturálása

gyongyos029Az Autista Segítő Központban a mindennapi tevékenységeknek meghatározott helye van. Természetes, hogy az étkezőben ebédelnek a tanulók, a testnevelés óra helyszíne pedig a tornaterem. Az osztálytermeket a tanuló csoportok speciális igényeinek megfelelően alakítjuk ki, figyelembe véve a gyermekek életkorát, autizmus spektrumon való elhelyezkedésüket, egymáshoz való viszonyulásukat, speciális érdeklődési körüket. Az osztálytermekben az egyes tevékenységeknek (játék, illetve szabadidő, kézimunka, strukturált kódos munka, számítógépezés stb.) megvan a maguk helye, ezeket a tereket jól értelmezhetően határoljuk el egymástól szekrényekkel, polc rendszerekkel, de pl. a játék területet a bútorok beforgatásán túl sokszor egy azonos méretű szőnyeggel jelöljük ki. Az egyes tevékenységek területén csak a valóban használt eszközök vannak jelen, pl. a számítógépes sarokban nincsenek játékok. Azoknál a tevékenységeknél (tanulás, strukturált kódos munka stb.), ahol különösen fontos, hogy a gyermek figyelmét ne tereljék el vizuális, akusztikus és esetlegesen egyéb ingerek, a teret úgy alakítjuk, hogy minél ingerszegényebb legyen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy különösen a szabadidő, játék területén nem jelenhetnek meg színes, figyelemfelkeltő képek, játékok, eszközök, ezzel is barátságosabbá téve az iskolai környezetet.

Napirend

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA kommunikáció, szociális készségek és a rugalmas gondolkodás károsodása miatt az autizmussal élő gyermekek nehezen igazodnak el az őket körülvevő szociális és fizikai környezetben, szabályait nem, vagy nehezen értik meg, sokszor félre értelmezik azokat, illetve sajátos szabályrendszereket „dolgoznak ki”, melyeket környezetük nem ért meg, vagy amelyek környezetük számára nem elfogadhatóak. Ezért szükséges, hogy mindkét fél számára jól érthető, standard rendszert alakítsunk ki, megkönnyítve ezzel a gyermek és környezete együttélését, amivel a lehető legideálisabb környezetet hozzuk létre a legtágabb értelemben vett tanulási folyamatokhoz.
Meggyőződéssel valljuk, hogy minden autizmussal élő személy számára nagy segítséget jelent személyre szabott napirendje, függetlenül életkorától, autizmus spektrumon való elhelyezkedésétől, intellektuális képességeitől. Az ASK Általános Iskolában minden gyermek számára személyre szabott napirendet alakítunk ki. A gyermekek többsége kártyás napirendet használ, néhány gyermek tárgyasat, és néhányan füzetbe írtat. A napirend bevezetése minden gyermek számára tanulási folyamat, amely jelenthet néhány percet vagy órát, illetve egyes gyermek esetében akár több évig is eltarthat. A napirend bevezetésével a gyermek előre látja, milyen események fognak történni vele; amit szeret (pl. játszótér), annak előre örülhet, amit kevésbé kedvel (pl. orvos), azt talán könnyebben el tudja fogadni. Mivel a gyermek jobban megérti környezete történéseit, nem kell szorongania amiatt, hogy a kedvelt események valóban megtörténnek-e, és azért sem, hogy a nem kedvelt események bármelyik pillanatban „rázuhanhatnak”. Nem feltétlenül arról van szó, hogy egy autizmussal élő gyermek nem tud elfogadni egy számára kellemetlen eseményt, tevékenységet, hanem arról, hogy szorongást okozhat, ha nem tudja, mikor fog az bekövetkezni. Napirendje segítségével a gyermek jobban be tudja jósolni a jövőt, ezért csökkenhetnek viselkedésproblémái, várhatóan könnyebben be lehet vonni az olyan tevékenységekbe, amelyekbe a napirend bevezetése előtt nehezebben lehetett, és várhatóan csökkenteni lehet az olyan tevékenységeket (pl. otthoni tévézés, folyamatos evések), amelyeket szeretnének korlátozni. Az idő múlásának szemléltetésére jó kiegészítő eszköz lehet egy tojásfőző, vagy egy homokóra. A jól megtervezett, jól bevezetett, jól és következetesen használt napirend nem csak az autizmussal élő gyermek számára jelent könnyebbséget, hanem az őt nevelő családnak is, illetve elengedhetetlen alapja az autizmus specifikus oktató munkának. Előfordulhat, hogy a napirend bevezetésekor a kezdeti időkben a gyermeknél zavaró viselkedések jelentkezhetnek, a gyermek feszültté válhat. Ennek az az oka, hogy hosszú évek alatt kialakult rutinokat zavarhat meg a napirend, és ez érthetetlen lehet a gyermek számára, de amint a gyermek megtanulja, milyen előnyöket jelent számára a napirendje, ezek a feszültségek teljesen megszűnnek. Nem az a célunk, hogy a gyermek a legmagasabb szintű (pl. szóképes) napirendet használja, hanem az, hogy a számára legmegfelelőbb napirend segítségével (ami lehet tárgyas is, vagy nagy alakú színes kártya) a legsikeresebben, legönállóbban tudjon tájékozódni térben és időben.

Alaplapok

Az önálló tevékenységszervezést, tevékenységvégzést segítik az alaplapok használata, melyeket szintén igyekszünk standardizálni, pl. a terítéshez használatos alaplapokat, vagy a sorakozóknál a színes „tappancsokat”. Az alaplapok használatának megértése is tanulási folyamat eredménye, amely gyermekenként különböző időt vehet igénybe, ennek érdekében szükség lehet arra, hogy személyre szabott eszközöket készítsünk a tanulók számára.

Folyamatábrák

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA folyamatábra egy vizuális segédeszköz, amely által a gyermek gyorsabban és könnyebben sajátíthat el folyamatokat. Megszervezi, hogy pl. tea főzésekor az egyes részfolyamatokat a gyermek a megfelelő sorrendben végezze el, illetve hogy ne maradhassanak ki lépések. A legegyszerűbb folyamatábra a használt tárgyak sorrendbe rakása, pl. öltözéskor a ruhadarabok előkészítése a felvételnek megfelelő sorrendben, később a sorrendet jelölhetik kártyák is. Fontos megérteni, hogy a gyermek nem a folyamatábra segítségével tanul meg öltözködni, ebben a nehéz tanulási helyzetben szüksége van felnőtt segítségére, irányítására is. Azonban, ha már ügyesen tud öltözni egyedül, a folyamatábra abban segíti, hogy a ruhákat jó sorrendben vegye fel, és ne maradjon ki semmi sem. A folyamatábra egy vizuális, a tanulást segítő eszköz. Könnyen előfordulhat, hogy a sokszor végzett feladatok során a gyermek már nem igényli használatát, ilyenkor a folyamatábrát el lehet hagyni.

Színkódok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az ASK Általános Iskolában egy osztályon belül minden gyermeknek külön színkódja van. Ez a szín jelöli napirendjét, az öltözőben a cipős dobozát, törölközőjét, fogmosó poharát, valamint szükség szerint minden olyan használati tárgyat, amiből sok egyforma van, és nehézséget okozhat a megkülönböztetésük, a saját tárgy kiválasztása.

Alternatív kommunikáció tanítása

Az ASK Általános Iskola tanulóinak jelentős része nem beszélő gyermek. A „nem beszélő” nem csak azt jelenti, hogy a gyermek nem tud szavakat, mondatokat formálni, hanem azt is, hogy bár kiejt szavakat, mondatokat, azok mégsem alkalmasak arra, hogy azokkal jól érthető módon kifejezze kéréseit, szándékait, vágyait, észrevételeit, illetve autizmusából eredően nem ismeri fel azokat a kommunikációs helyzeteket, amikor közzé teheti azokat. Az ASK Általános Iskolában minden nem beszélő gyermek esetében az első tanítási feladatok közé tartozik az alternatív kommunikáció tanítása. A képcserés kommunikáció autizmussal élő személyek számára a legalkalmasabb eszköz arra, hogy mindenki számára jól érthetően ki tudják fejezni kéréseiket, illetve a tanulási folyamat későbbi szakaszában észrevételeket tudjanak tenni, saját élményeiket meg tudják osztani másokkal. A gyermek szülei, családtagjai bevonásával feltérképezzük, mi az, amiről a gyermek szívesen kommunikálna, azaz milyen tárgyak, tevékenységek okoznak neki örömöt. Ezekről kártyákat készítünk, majd kezdetét veszi a tanítási-tanulási folyamat.
A kommunikációs kártyák segítségével a gyermek könnyedén, mindenki számára jól érthetően tudja kifejezni vágyait, kéréseit, és ami nagyon fontos, valódi, a gyermek által kezdeményezett kommunikáció kezdődik. Mivel a gyermek könnyedén meg tudja magát értetni a környezetében levő felnőttekkel, és gyermekekkel is, csökkennek zavaró viselkedései, amelyek sok esetben valójában kommunikációs próbálkozások. Az alternatív kommunikáció használata során a gyermek kiegyensúlyozottabb lesz, közte, és környezetének tagjai között a kapcsolat bensőségesebb lehet, a gyermek nyitottabbá válik. Tapasztalatunk szerint a képcserés kommunikáció használata összefüggésben lehet a gyermek intellektuális és kognitív készségeinek fejlődésével is.
Az alternatív kommunikáció tanításának nem célja a beszéd megindítása, mégis sok esetben jótékony hatással van a gyermek beszédhasználatára. Fontos kiemelni, hogy azokban az esetekben, amikor ez nem történik meg, annak nem oka a kommunikációs kártya használata.

Viselkedésterápiás megközelítés

Az ASK Általános Iskolában a gyermekekkel való foglalkozás minden percét átszövi az a megközelítés, miszerint a gyermek minden kívánatos tevékenységéről, megnyilvánulásáról a gyermek számára érthető, számára örömöt okozó módon pozitív visszajelzést kell adnunk. Bár törekszünk arra, hogy ezek a visszajelzések szociális tartalmat is hordozzanak, a szóbeli dicséret nem mindig alkalmas arra, hogy megerősítsék a gyermeket abban, hogy a jövőben is megismételje a kívánt viselkedést. A gyermek ismeretében olyan jutalmakat kell nyújtanunk, ami számára örömöt jelent, ezek a jutalmak lehetnek finomságok, vagy a gyermek kedvenc tevékenységeihez kötődő tárgyak, pl. az a karika, amit szívesen pörget.

2. ASK Fogyatékos Személyek Otthona

Az Fogyatékos Személyek Otthona (3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.) Heves megyében, Budapesttől 80 km-re, Gyöngyös város központjában található az M3 autópályáról megközelíthető. Fogyatékos Személyek Otthona a Fogyatékosok Gondozóházával és az Általános Iskolával együtt az autóbusz-pályaudvartól 2 percre, a több száz éves ferences kolostor falai közt található. A belső felújításon átesett épületben a Fogyatékos Személyek Otthona az Általános Iskolától és a Fogyatékosok Gondozóházától különálló szárnyban helyezkedik el. 25 férőhelyes intézmény, amely 4 db négyágyas, 3 db kétágyas és 1 db háromágyas szobával, közösségi, fejlesztő és egyéb más célú helyiségekkel rendelkezik, amelyeket az ASK más tagintézményeivel közösen használnak az otthon ellátottjai. Az elhelyezés elősegíti a gyermekkorú autizmussal élő személy számára a közösségi élet alapjainak elsajátítását, az önállóság, önellátás fejlesztését, az esetleges lakóotthoni életre való felkészülést. Az ASK Fogyatékos otthon feladata az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek ápolása, gondozása, szociális foglalkoztatása és egészségügyi ellátása. Tevékenysége felöleli a nevelést, a foglalkoztatást, szociális gondoskodást, egészségügyi ellátást és családgondozást, különösen a személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást biztosító fogyatékos személyek bentlakásos otthoni ellátását, gondozását. A Fogyatékosok Otthonában 4 db négyágyas, 3 db kétágyas és 1 db háromágyas szobával rendelkezik. Az otthonhoz tartozik nemenként elkülönített egy-egy fürdőszoba. A közösségi, fejlesztő és egyéb más célú helyiségeket az intézmény más tagintézményeivel közösen használják az ellátottak. Az ASK Fogyatékos Személyek Otthonába kerülés alapvető feltétele az autizmus diagnózis BNO F84.0. Ellátási területe országos, de elsősorban Magyarország észak-keleti régiója, főként Heves megye.

A Fogyatékos Személyek Otthonának feladatai:

–          a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett

–          ápolási, gondozási feladatok ellátása

–          napi ötszöri étkezés biztosítása

–          ruházattal és textíliával való ellátás

–          a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása

–          mentálhigiénés ellátás biztosítása

–          a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás

–          a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása

–          szükség esetén szervezi a foglalkoztatást és ellátja a habilitációs feladatokat.

Az elhelyezés elősegíti a gyermekkorú autizmussal élő személy számára a közösségi élet alapjainak elsajátítását, az önállóság, önellátás fejlesztését, az esetleges lakóotthoni életre való felkészülést. Az Autista Segítő Központ Fogyatékos Személyek Otthonának fontos feladata az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek ápolása, gondozása, szociális foglalkoztatása és egészségügyi ellátása. Intézményünk információval, szülősegítő foglalkozásokkal támogatja az autizmussal élő emberek családjait is. A Fogyatékos Személyek Otthonában az autizmus specifikus gondozás miatt, szükséges az intézmény munkatársainak és a szülőknek folyamatos kapcsolatot tartani, ennek pontos formái az intézményben:

–    szülői megbeszélés: évente kétszer, előre kiírt időpontban.

–    szülőtréning: előre kiírt időpontban.

–  egyéni megbeszélés: a felelős gondozóval és az otthonvezetővel és a gyermek autizmus specifikus ellátásában érintett szakemberekkel.

–  közös programok: az autizmussal élő gyermekek normalizációs elvének megtartása érdekében az intézmény munkatársai különböző programokat szerveznek (farsang, anyák napja, karácsony, gyermeknap…).

A Fogyatékos Személyek Otthonában elhelyezett autizmussal élő gyermekek az intézmény Általános Iskolájában folytatják tanulmányaikat, Hétfőtől péntekig, 8-16 óráig. A délutáni programok az Általános Iskolához hasonlóan szintén autizmus specifikusan strukturált formában zajlik. Nagy hangsúlyt fektetünk a szervezett szabadidő eltöltésére, ahol különféle terápiás lehetőségeket kínálunk a gyermekeknek:

–          Snoezelen terápia

–          zeneterápia

–          művészet terápia

–          sportolási lehetőségek

–          szociális készségek egyéni fejlesztése.

3. ASK Fogyatékos Személyek Gondozóháza

Az ASK Fogyatékos Személyek Gondozóháza (3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 83. § alapján (A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.)

Az Fogyatékos Személyek Gondozóháza Heves megyében, Budapesttől 80 km-re, Gyöngyös város központjában található az M3 autópályáról megközelíthető. Fogyatékos Személyek Gondozóháza a Fogyatékos Személyek Otthonával és az Általános Iskolával együtt az autóbusz-pályaudvartól 2 percre, a több száz éves ferences kolostor falai közt található. A belső felújításon átesett épületben a Fogyatékos Személyek Gondozóháza az Általános Iskolával egy szárnyban helyezkedik el. Az ASK Fogyatékos Személyek Gondozóházába kerülés alapvető feltétele az autizmus diagnózis BNO F84.0.Ellátási területe országos, de elsősorban Magyarország észak-keleti régiója, főként Heves megye. Az ellátottak száma az ASK Fogyatékos Személyek Gondozóháza működési engedélye szerint maximum 10 fő. Elhelyezésük 2 férőhelyes, 5 szobában biztosított.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 85. § (1) értelmében az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor, melyet a 85. § (3) értelmében, ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja.

A Fogyatékos Személyek Gondozóházának feladatai:

–          a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett

–          ápolási, gondozási feladatok ellátása

–          napi ötszöri étkezés biztosítása

–          ruházattal és textíliával való ellátás

–          a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása

–          mentálhigiénés ellátás biztosítása

–          a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás

–          a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása

–          szükség esetén szervezi a foglalkoztatást és ellátja a habilitációs feladatokat.

A Fogyatékos Személyek Gondozóháza a krízishelyzetben lévő családból kikerült autizmussal élő személyeknek érzelmileg biztonságos, bejósolható és érthető környezetet biztosít. Segítséget nyújt továbbá az ellátást igénybe vevőnek az önállóbb életvitel, az önellátás, a szociális készségek elsajátításához, életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldásához, szükség esetén segítséget nyújt a döntés meghozatalához. A Fogyatékos Személyek Gondozóháza az autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára állandó felügyelet és segítség mellett egyéni és közösségi programokat is szervez és biztosít. Továbbá biztosítjuk az ellátottak számára a protetikus (jól érthető, kiszámítható) környezet elemeiként használt vizuális támogatást, az alternatív kommunikáció lehetőségét, és az autizmussal élő személyek részére bejósolható, biztonságot nyújtó képes, vagy szóképes napirendet, a tér és idő strukturálását, a tevékenységszervezést, és egyéb vizuális segítségeket. Elsődleges célunk az autizmussal élő felnőttek és gyermekek szociális és kommunikációs képességeinek fejlesztése, az állapotuknak megfelelő legmagasabb önállósági szint elérése, valamint a lehetőségekhez képest a többségi társadalomba integrálás Az ellátottak sport és mozgásos tevékenységre használhatják az intézmény tornatermét, és udvarát, használhatják az intézmény speciális sportfejlesztő eszközeit.

Különféle szabadidős terápiás tevékenységeket szervezünk az ellátottak részére:

–          Snozelen terápia

–          zeneterápia

–          művészet terápia

–          sportolási lehetőségek

4. ASK Lakóotthon

2009. május elején nyílt meg az intézmény lakóotthona, Gyöngyöstől 12 km-re, Karácsondon  (3281 Karácsond, Jókai út hrsz. 1615/3). Lakóotthonunk 10 férőhelyes intézmény, ahol a 16. életévüket betöltött autizmussal élő fiatalok ellátását biztosítják, 5 db kétágyas szoba, mosdó, nappali, étkező, konyha áll az ellátottak rendelkezésére. A lakóotthon feladata, hogy az önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló, autizmussal élő fiatalok, felnőttek részére biztosítson életkoruk, egészségi állapotuk és önellátása mértékének megfelelő, egész életen át tartó ellátást, lakhatást.

_karacsond030Az ASK lakóotthona Heves megyében, Budapesttől kb. 80 km-re, Karácsond szélén egy nagy mezőgazdasági területen található, az M3 autópályától könnyen megközelíthető autóbusszal, Gyöngyös irányából az első buszmegállótól kb. 3 perces gyaloglással elérhető a (Jókai út) 1615/3. hrsz. alatt található nagy mezőgazdasági területen álló 10 fős lakóotthon. 5 db 2 ágyas szobával rendelkezik, melyeket a lakók és családjuk igényei szerint vannak berendezve, díszítve, személyes tárgyakkal ellátva. A lakóotthon 1 közös helyiséggel, 1 átlagos felszereltségű konyhával, étkezővel, 2 zuhanytálcás fürdőszobával rendelkezik. Az ASK lakóotthonának a feladata az autizmus spektrum zavarral élő felnőttek élethosszig tartó ellátása, képességeiknek megfelelő foglalkoztatása, önálló életvitelében, pénzkezelésben való segítése, szükség esetén ápolása az autizmusban elvárt megfelelő segítségnyújtással. Tevékenysége felöleli a lakhatást, a foglalkoztatást, szociális gondoskodást és családgondozást. Lakóotthonunkban igyekszünk családias, meleg hangulatú légkört teremteni, a település életében aktívan részt venni, egyéni igényekre építő kikapcsolódás, szórakozást is biztosítani lakóink számára.

Autista majorság tavaA lakóotthont körülölelő területen rendelkezünk saját tóval. Lakóinknak vannak háziállatai (kutya, macska), saját veteményes és pihenő kertje. A lakóotthonhoz tartozik a Karácsond, József A. út 9. szám alatti ház is, amit klubfoglalkozásokra is használunk. A lakók közül 5 fő intézményen belüli szociális foglalkoztatásban, napi 4 órás munka-rehabilitációban vesz részt. A telephely sajátossága, hogy lakóotthonunkat egy nagy mezőgazdasági terület öleli körül, amelyen szabadföldi és fóliasátorban történő mezőgazdasági munka folyik. Az itt megtermelt zöldségek a helyi feldolgozóban csomagolásra, savanyításra kerülnek.

gyongyos051A területünkön a foglalkoztatást 2011. nyártól a Főkefe Nonprofit Kft – védett rehabilitációs foglalkoztató biztosítja. Más megváltozott munkaképességű dolgozók mellett a lakóotthonból 5 fő autista, otthonról pedig 7 fő autista fiatal végez itt munkát. A védett foglalkoztatónál történő autizmus specifikus elvárásokat az Autista Segítő Központ lakóotthonának mentorálásával valósítja meg a munkáltató. Az alábbi munkatevékenységeket végzik az itt dolgozók.

Mezőgazdaság:

–          talaj előkészítés

–          magvetés

–          palánta nevelés

–          kiültetés

–          zöld munkák

–          betakarítás

–          karbantartás

–          tereprendezés

Feldolgozó üzem:

–          bekerült zöldségek mosása

–          pucolása, darabolása

–          savanyítási folyamat

–          kicsomagolás

–          címkézés

–          üzem tisztántartása

Az elkészült savanyúságokat a helyi piacon, vásárokon árusítják, valamint helyi konyhákra szállítják.

Célunk a szociális integráció elősegítése, az autizmussal élő családok támogatása. Mindezt oktatással, bentlakásos intézmény működtetésével és az autizmussal élő felnőttek foglalkoztatásának megszervezésével valósítjuk meg.

Összesen 45 autista gyermeknek biztosítunk ellátást. Az ellátottak az ország 8 megyéjéből (Fejér, Heves, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Hajdú-Bihar, Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megye) és Budapestről járnak hozzánk, a hétvégéket általában otthon, szüleikkel töltik.

Az autizmussal élő gyermekek ápolása-gondozása komplex tevékenység. Az Autista Segítő Központ intézményei az elemi szükségletek biztosításán kívül megóvja a fogyatékos állapotuknál fogva sérülékeny autizmussal élő személyeket a környezetében lévő káros hatások következményeitől. Próbálja pótolni számukra a családi otthont.

Emellett az intézmény különféle terápiákat nyújt az ott lakó gyermekeknek és felnőtteknek. Például Snozelen terápia, zeneterápia, művészet terápia, sportolási lehetőségek, szociális készségek egyéni fejlesztése.